Παρασκευή 9 Μαΐου 2014

ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ -ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ- ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΠΟΛΥΣΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΕ΄, 9 Μαΐου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:
Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

Άρθρο 41
Τροποποιήσεις των νόµων 4093/2012, 4254/2014, π.δ. 344/2000
1. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης 4.α.i. της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Θ.1 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) αντικαθίστανται, από τότε που ίσχυσαν, ως εξής:
«4.α.i. Στους µόνιµους και στους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., οι οποίοι τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και στη συνέχεια, λύεται η εργασιακή τους σχέση λόγω κατάργησης της θέσης τους, το Ελληνικό Δηµόσιο καταβάλλει αποζηµίωση απόλυσης ειδικά και µόνο λόγω κατάργησης θέσης. Για τον υπολογισµό, του ποσού αποζηµίωσης, ως βάση λαµβάνεται ο βασικός µισθός του υπαλλήλου κατά την ηµεροµηνία που τέθηκε σε διαθεσιµότητα και ως χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται όλος ο χρόνος που ελήφθη υπόψη για την κατάταξη του υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), καθώς και ο χρόνος που µεσολάβησε µέχρι τη θέση του υπαλλήλου σε καθεστώς διαθεσιµότητας. Κατά τα λοιπά, η αποζηµίωση υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 55 του π.δ. 410/1988 (Α΄ 191), όπως ισχύει. Στο ανωτέρω προσωπικό, εφόσον έχει συµπληρώσει τις προϋποθέσεις για λήψη σύνταξης, καταβάλλεται στο µεν επικουρικά ασφαλισµένο το 40%, στο δε µη επικουρικά ασφαλισµένο το 50% της ως άνω προβλεπόµενης αποζηµίωσης. 
Οι αποδοχές διαθεσιµότητας, που έλαβαν οι εν λόγω υπάλληλοι, συµψηφίζονται µε την ως άνω αποζηµίωση απόλυσης.
Η ανωτέρω αποζηµίωση, µετά και τον προβλεπόµενο ως άνω συµψηφισµό, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ.
Υπάλληλοι που λαµβάνουν την αποζηµίωση του παρόντος άρθρου δεν δικαιούνται ταυτόχρονα καµία άλλη αποζηµίωση για την ίδια αιτία.
Η αποζηµίωση της παρούσας υποπαραγράφου φορολογείται όπως κάθε άλλη αποζηµίωση διακοπής σχέσεως εργασίας, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013, όπως εκάστοτε ισχύει.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο υπόχρεος για την καταβολή, ο τρόπος καταβολής, η διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας. Στις ανωτέρω ρυθµίσεις υπάγονται και οι υπάλληλοι των οποίων η εργασιακή σχέση λύθηκε κατ' εφαρµογή των ως άνω διατάξεων, για τους οποίους η σχετική πράξη εκδόθηκε πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.»

Άρθρο 48
Μετά το δεκατοπέµπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Υπάλληλοι που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιµότητας µε τις διατάξεις του ν. 4172/2013 και συµµετέχουν σε διαδικασίες κινητικότητας, οι οποίοι έχουν υποβάλει Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση µετάταξης / µεταφοράς τους σε περισσότερες από µία Ανακοινώσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τοποθετούνται υποχρεωτικά στους φορείς υποδοχής, µε τη χρονική σειρά κατά την οποία καταρτίζονται και αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσµατα από τα αρµόδια Τριµελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συµβούλια εκάστης Ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος παραιτείται των δικαιωµάτων που απορρέουν από την υποβολή αίτησης στις άλλες Ανακοινώσεις, δηλαδή του δικαιώµατος µετάταξης σε θέσεις άλλων Ανακοινώσεων.»

ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ: ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕΛ. 21 ΚΑΙ 27 

ΦΕΚ  A 114 - 10.05.2014  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΔIAΔIKAΣIA METATAΞHΣ (άρθρα 41 & 48)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου