Δευτέρα 9 Μαΐου 2016

Η εγκύκλιος του ΓΛΚ για τη μισθολογική κατάταξη των πρώην "Διαθέσιμων"

Με νέα εγκύκλιο (ακυρώνεται την προηγούμενη ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7, 5/1/2016) που εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4354/2015 (176 /Α΄) για το νέο μισθολόγιο. 
Η εγκύκλιος αυτή αναφέρει και τον τρόπο εφαρμογής του του άρθρου 39 του ν. 4369/2016 για τον τρόπο κατάταξης των πρώην "Διαθέσιμων" των οποίων αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία για την μισθολογική τους εξέλιξη.

Βάσει των οδηγιών αυτών, όπως φαίνεται, η προϋπηρεσία των πρώην "Διαθέσιμων" αναγνωρίζεται μισθολογικά για τα προηγούμενα έτη και η κατάταξη στο νέο μισθολόγιο γίνεται από τις 27-2-2016.
Συγκεκριμένα:
Επί του άρθρου 39 του ν. 4369/2016 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι για τους υπαλλήλους που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93), ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη. 
Κατόπιν αυτού, ο χρόνος για τη μισθολογική εξέλιξη των ως άνω υπαλλήλων θα προσμετρηθεί από τις 27-2-2016, ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης ισχύος του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ, 6/5/16)..... εδώ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Στο νομοσχέδιο του ΥΠΠΕΘ "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις" που ψηφίστηκε στις 6/5/16 από τη Βουλή, εκτός των άλλων άρθρων για την Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση, συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω άρθρα που αφορούν αποκλειστικά τους πρώην εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα.

Άρθρο 66
Ρυθµίσεις για τα ζητήµατα της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

«Άρθρο 14Α 
Ειδικά θέµατα εκπαιδευτικών 
1. Η αναγνωρισθείσα ως πραγµατική υπηρεσία µε το άρθρο 39 του ν. 4369/2016 (Α΄33) των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιµότητας, αναγνωρίζεται και ως εκπαιδευτική υπηρεσία για κάθε συνέπεια.

Άρθρο 40 
Ακύρωση επιστροφής µισθών επαναπροσληφθέντων εκπαιδευτικών 

Εκπαιδευτικοί που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα µε το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση για την υπαγωγή τους στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για οποιονδήποτε λόγο και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης, εφόσον τους καταβλήθηκε το 75% του µισθού τους κατά την περίοδο από 22.3.2014 µέχρι τη δηµοσίευση του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), δεν υποχρεούνται σε επιστροφή των χρηµάτων που έλαβαν.

Διαβάστε ολόκληρο  το ψηφισθέν νομοσχέδιο ...εδώ

Δείτε εδώ το ΦΕΚ