Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016

Το "Μπαλάκι" στο Γ.Λ.Κ.


Αφήνει ανοιχτό το θέμα της άμεσης μισθολογικής κατάταξης και εξέλιξης μας, παρά τις δεσμεύσεις του, ο κ. Βερναρδάκης;


Αναρτήθηκε στη Διαύγεια ή Εγκύκλιος για την εφαρμογή του νόμου (Ν.4369/2016) "ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ " από το Yπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία παραπέμπεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η γνωμοδότηση σχετικά με τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη, συνεπεία της αναγνώρισης του χρόνου της διαθεσιμότητας!

Συγκεκριμένα αναφέρει τα παρακάτω:

10. Αναγνώριση  του   χρόνου  της διαθεσιμότητας  ως  πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας
       για   τη   μισθολογική     και   βαθμολογική    εξέλιξη,   άρθρο  39  του ν. 4369/2016 

   Στις διατάξεις του άρ.39 του ν. 4369/2016 προβλέπονται τα εξής: «Για όσους υπαλλήλους τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93) ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη».  
    
   Βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων, σε όσους υπαλλήλους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 του ν. 4369/2016, αλλά και σε όσους υπαλλήλους έχουν τεθεί για οποιοδήποτε λόγο σε διαθεσιμότητα και υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του ν. 4369/2016 (27/2/2016), οπότε και θα καταταχθούν την 1 η/1/2016 βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4369/2016, θα συνυπολογιστεί ο χρόνος της διαθεσιμότητας που επήλθε για οποιοδήποτε λόγο, δεδομένου ότι βάσει των προβλεπόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4369/2016, ο χρόνος της διαθεσιμότητας δεν αναφέρεται στις αποκλειστικά παρατιθέμενες περιπτώσεις α΄ έως ζ΄, οι οποίες δεν υπολογίζονται για την κατάταξη των υπαλλήλων.

   Όσον αφορά στα θέματα μισθολογικής κατάταξης και εξέλιξης, συνεπεία της αναγνώρισης του χρόνου της διαθεσιμότητας και για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4369/2016, αρμόδιο είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 
   
   Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς. 

   Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας: www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό- Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Χριστόφορος Βερναρδάκης

Διαβάστε εδώ την ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ν.4369/2016)

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016

Ενημέρωση από τη Διοικητική ιεραρχία του Υπουργείου Παιδείας

Από την Δ/νση Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας στάλθηκε προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης η παρακάτω ενημέρωση:

Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε. Τμήμα Β
Sent: Thursday, March 17, 2016 10:19 AM
Subject: Ενημέρωση σχετικά με προσμέτρηση χρόνου διαθεσιμότηταςEΠΕΙΓΟΝ!!!

Με αφορμή ερωτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την εφαρμογή του αρθρ.39 του Ν.4369/2016(ΦΕΚ33/τΑ/27-02-2016), το οποίο αφορά την προσμέτρηση, ως χρόνου πραγματικής προϋπηρεσίας, του χρόνου διαθεσιμότητας των υπαλλήλων οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Υπηρεσία μας με το αριθμ.40461/Ε2/08-03-2016/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ έγγραφό της απέστειλε προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ερωτήματα για την κατάταξη των εν λόγω εκπαιδευτικών η απάντηση των οποίων εκκρεμεί.

Σε κάθε περίπτωση, με βάση τις απαντήσεις στα τεθέντα ερωτήματα, η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θα είναι ενιαία για το σύνολο των Διευθύνσεων Δευτ/θμιας και Πρωτ/θμιας εκπαίδευσης.


Τμήμα Β’ / Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Β/θμιας Εκπαίδευσης


Δευτέρα 14 Μαρτίου 2016

Να εφαρμοστεί ο νόμος του κράτους, ο οποίος προέκυψε μετά από πολιτική απόφαση της κυβέρνησης


Επειδή τα μηνύματα που παίρνουμε από παράγοντες της Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και από κάποιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την αναγνώριση της "πραγματικής" υπηρεσίας της διαθεσιμότητας -για τα επόμενα δύο χρόνια- είναι αντιφατικά, προχωρήσαμε (όπως αποφασίσαμε στην πρόσφατη συνεδρίασή μας) στην σύνταξη του παρακάτω υπομνήματος με το οποίο καλούμε την κυβέρνηση δια των αρμόδιων υπουργών της, να προβεί άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες για την εφαρμογή του ν. 4369/2016.


Αύριο Τρίτη 15/3 θα το θέσουμε στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και θα το υποβάλουμε στους αρμόδιους Υπουργούς.Διεκδικούμε την πλήρη «αποκατάσταση των αδικιών» της διαθεσιμότητας                                       Αθήνα 15/03/2016 

ΠΡΟΣ 
Τον Υπουργό Παιδείας 
κ. Ν. Φίλη 
Τον Αν. Υπ. Διοικ. Ανασυγκρότησης 
κ. Χ. Βερναρδάκη 

     Με την ψήφιση του άρθρου 39 του νόμου 4369/2016 ο οποίος δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ A 33 – 27.02.2016, οι πρώην εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα θεωρήσαμε ότι η κυβέρνηση προχώρησε ένα ακόμα βήμα στην αποκατάσταση των “αδικιών της διαθεσιμότητας”. Θεωρήσαμε, όπως άλλωστε μας διαβεβαίωσε και δεσμεύτηκε ο αρμόδιος υπουργός κ. Βερναρδάκης κατά την συνάντηση που είχαμε μαζί του (αντιπροσωπεία ΟΛΜΕ και Συντονιστικής Επιτροπής) στις 21/1/16, ότι μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου, θα ακολουθήσει η άμεση κατάταξη των συναδέλφων σε κλιμάκια, συμπεριλαμβανομένου του διαστήματος της διαθεσιμότητας ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας.


      Όμως τα μηνύματα που παίρνουμε από παράγοντες της Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και από κάποιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την αναγνώριση της υπηρεσίας αυτής, για τα επόμενα δύο χρόνια (έως 1/1/18), είναι αντιφατικά και μάλλον αποθαρρυντικά, παρά τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας στον τύπο (Ν. Φίλης: «Κάποιοι ξεχνούν να ενημερώσουν»).
  • Καλούμε την κυβέρνηση δια των αρμόδιων υπουργών της, να προβεί άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες έτσι ώστε η αναγνώριση του χρόνου της διαθεσιμότητας ως πραγματικής υπηρεσίας να μην είναι εικονική (για τα επόμενα δυο χρόνια) και να ληφθεί άμεσα υπόψη για την μισθολογική και βαθμολογική μας εξέλιξη όπως διατείνεται ότι κάνει με την ψήφιση του άρθρου 39 του ν. 4369/2016.
  • Καλούμε τους αρμόδιους Υπουργούς να προβούν στην άμεση υπηρεσιακή και μισθολογική αποκατάσταση των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με τον Ν.4172/13 και δεν υπέβαλλαν αίτηση στις ανακοινώσεις του Υπουργείου ΔΜΗΔ για οποιοδήποτε λόγο και για τους οποίους δεν είχε εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης. 
  • Αναμένουμε να ορίσετε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πολιτικής σας απόφασης για την αποκατάσταση των “αδικιών της διαθεσιμότητας”που υλοποιείται με την εφαρμογή του ν. 4369/2016.
     Για τα παραπάνω θέματα ζητάμε να οριστεί άμεσα, συνάντηση με αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής (πρώην) Εκπαιδευτικών σε Διαθεσιμότητα.


Συντονιστική Επιτροπή (πρώην) Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Διαθεσιμότητα

Κυριακή 6 Μαρτίου 2016

Πλατιά, ανοιχτή συνεδρίαση των πρώην Εκπαιδευτικών σε Διαθεσιμότητα

Τρίτη 08/03/2016 στις 3.30 μ.μ. στα γραφεία της ΟΛΜΕ


Καλούνται οι πρώην εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα την Τρίτη 8/3 στις 3.30 μ.μ. σε πλατιά, ανοιχτή συνεδρίαση στα γραφεία της ΟΛΜΕ. 


Θέμα: Εκτίμηση των δεδομένων σχετικά με τη διεκδίκηση των πάγιων αιτημάτων μας για την πλήρη "άρση των αδικιών".