Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 8/13 & ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΤΗΣ 10/14


Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
8/2013 (ΦΕΚ 3318 Β’) ΚΑΙ 10/2014 (ΦΕΚ 479 Β’)

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ανακοινώσεις 8/2013 και 10/2014), το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα προέλευσης, ύστερα από την εξέταση αιτήσεων θεραπείας, υποβολής δηλώσεων απόσυρσης συμμετοχής εκπαιδευτικών και την υλοποίηση των σχετικών μεταβολών εξέδωσε νέους αλφαβητικούς πίνακες διάθεσης και νέους πίνακες υπαλλήλων που διατίθενται σε περισσότερες από μία θέσεις, οι οποίοι απεστάλησαν στο ΑΣΕΠ προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του.

Επίσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας της Ανακοίνωσης 10/2014, το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι, μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ανωτέρω Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, κατάρτισε και εκδίδει: α) τελικό πίνακα κατάταξης, β) πίνακα απορριπτέων, γ) τελικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων και δ) πίνακα υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα διότι δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους.

Οι εν λόγω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Η καταχώρηση των υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα και αυτών που περιλαμβάνονται στον πίνακα απορριπτέων γίνεται με τον Α.Δ.Τ. ή Α.Μ.Κ.Α. των υπαλλήλων, κατ' εφαρμογή της 62/2004 Απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι οριστικοί πίνακες διάθεσης και κατάταξης των Ανακοινώσεων 8/2013 και 10/2014 θα καταρτιστούν μετά τις κατ’ αρμοδιότητα ενέργειες του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα προέλευσης.

Ειδικότερα και σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται δύο ή και περισσότερες φορές πρόκειται να κληθούν, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για να αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τη μια εκ των δύο Ανακοινώσεων (8/2013 και 10/2014) ή από τη μια εκ των δύο ή περισσοτέρων κατηγοριών εντός της Ανακοίνωσης 8/2013, προκειμένου το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο να εκδώσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης των Ανακοινώσεων 8/2013 και 10/2014.


Ανακοίνωση 8/2013
Ανακοίνωση 10/2014
Τελικοί Πίνακες Υπαλλήλων


Από τους πίνακες αυτούς προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία (στις παρενθέσεις σημειώνονται τα στοιχεία από την δημοσίευση των πινάκων της 8/9/14):
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8/2013 
ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ
172 
(172)
Στα ΙΕΚ
172 (172)
                                                                                             
ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ
151
(154)
Στα ΙΕΚ
139 (142)
Στους ΟΤΑ
12 (12)
ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ
698
(703)
Στα ΙΕΚ
583 (586)
Στους ΟΤΑ
115 (117)
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ
1021
 (1029)

Κατ/νες
θέσεις
Χαμένες θέσεις
Στα ΙΕΚ
894 (900)    
31 (25)
Στους ΟΤΑ
127 (129)
23 (21)
Σύνολα
1021
54 (46)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10/2014 
ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ
2
Στα ΙΕΚ
2 (2)
ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ
132 (139)
Στα ΙΕΚ
2 (2)
Στο Υγείας Νοσ/κη
111 (116)
Στο Υγείας  Μαι/κη
13 (15)
Στο Ερ/σίας-Κοιν. Ασφ.  
6 (6)
ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ
188 (189)
Στα ΙΕΚ
65 (65)
Στο Υγείας
28 (29)
Β' πτυχία
95 (95)
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ
322 (330)

Κατ/νες
θέσεις
Χαμενες θεσεις
Στα ΙΕΚ
69 (69)
(1)
Στο Υγείας
152 (160)
48 (40)
Στο Ερ/σίας-Κοιν. Ασφ.
(6)
14 (14)
Β' πτυχία
95  (95)
16 (16)
Σύνολα
322 (330)
79 (71)

Διπλές θέσεις στην 8/10      2 (5)
Διπλές θέσεις στην 8/13 & τη 10/14                            50 (71)
Σύνολο διπλών θέσεων                    
52 (76)

Χαμένες  θέσεις στην 6/13     59
Χαμένες  θέσεις στην 8/10                                         54 (46)
Χαμένες  θέσεις στη 10/14  79 (71)
Σύνολο χαμένων  θέσεων                  
192 (176)

Σύν. κατ/νων θέσεων 8/13 & 10/14                     1343 (1359)
Σύνολο διπλών θέσεων     -52  (76)
Σύν. διοριστέων εκπ/κών στις 8/13 & 10/14    
1291 (1283)

Σύνολο αδιάθετων εκπ/κών σε Διαθ/τα στις 8/13 & 10/14 
(σύμφωνα με την πρόσφατη προφορική ενημέρωση)
232
Σύνολο εκπ/κών χωρίς αίτηση στις 6,8/13 10/14  (85+6+3)(σύμφωνα με τα επίσημα παλαιότερα  στοιχεία) 
Με επιφύλαξη (γιατί πρόσφατα ο Υπουργός είπε στην ΤV ότι είναι 70
  94 
Υπολογιζόμενο Σύνολο εκπ/κών χωρίς θέση 
326   (ή  302)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου