Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014

AΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Μας ενημερώνει για αυτά που γνωρίζουμε, ενώ για τα περαιτέρω παραπέμπει στο "αρμόδιο" ΥΠΑΙΘ


ΘΕΜΑ: Κινητικότητα εκπαιδευτικών.
Σχετ: Το από 11.6.2014 υπόμνημα σας.


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας πληροφορούμε τα εξής:

Με το ν. 4093/2012 εισήχθη ο θεσμός της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων ως πάγια και διαρκής διαδικασία, με στόχο την ορθολογική κατανομή του προσωπικού και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, προς εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

Στη συνέχεια, με τη θέσπιση των διατάξεων του ν. 4172/2013 και τις αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2 οικ.21634/2-8-2013 (ΦΕΚ 1914Β/7-8-2013) και ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9-8-2013 (ΦΕΚ 1992Β/14-8-2013) Υπουργικές Αποφάσεις δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην άμεση κάλυψη των υφιστάμενων υπηρεσιακών αναγκών μέσω ευέλικτων και αντικειμενικών διαδικασιών και καθορίζεται το πλαίσιο της διαδικασίας της κινητικότητας με την αξιοποίηση των ικανών δημοσίων υπαλλήλων μέσω μοριοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη κατά κύριο λόγο τον τρόπο εισαγωγής τους στη δημόσια διοίκηση, καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους. 

Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με την ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.828/13-1-2014 (ΦΕΚ 44Β/15-1- 2014) Υπουργική Απόφαση και την 7414/Δ2/20-1-2014 (ΦΕΚ 115Β/24-1- 2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση τροποποιήθηκαν τα κριτήρια μοριοδότησης τους όπως αυτά ορίζονται στη ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9-8-2013 (ΦΕΚ 1992Β/14-8-2013) Υπουργική Απόφαση και αντίστοιχα καθορίστηκαν πρόσθετα ειδικά κριτήρια επιλογής και κατάταξης προσωπικού της β’θμιας εκπαίδευσης. Περαιτέρω, το προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τέθηκε σε διαθεσιμότητα κατ’εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, κλήθηκε με τις αριθμ. 6/2013 (ΦΕΚ Β’3210/18.12.2013), 8/2013 (ΦΕΚΒ' 3318/27.12.2013) και 10/2014 (ΦΕΚ Β΄479/26.02.2014) Ανακοινώσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, να υποβάλει αίτηση για πλήρωση θέσεων.

Τέλος, με το αρ. 40 του ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις», (ΦΕΚ 74/Α’/26.3.2014) παρατείνεται ο χρόνος διαθεσιμότητας των υπαλλήλων στις περιπτώσεις που α) έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 91 του ν. 4172/2013, Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ο υπάλληλος έχει υποβάλει σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τη μετάταξη/μεταφορά του έως την έκδοση των τελικών πινάκων διάθεσης και υπό την προϋπόθεση ότι θα συμπεριληφθεί σε αυτούς ή β) εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έχουν εκδοθεί ήδη οι τελικοί πίνακες διάθεσης από το αρμόδιο όργανο και μέχρι τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της πράξης μετάταξης/μεταφοράς του.Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα των φορέων για πλήρωση θέσεων στο πλαίσιο της κινητικότητας συγκεντρώνονται και αξιολογούνται από το εποπτεύον Υπουργείο, προκειμένου στη συνέχεια ο οικείος Υπουργός να υποβάλει σχετικό αίτημα στο τριμελές συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011.

Ειδικότερα για την κινητικότητα των εκπαιδευτικών σας ενημερώνουμε ότι αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προς το οποίο απευθύνεται το ερώτημα σας. 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου