Πέμπτη 14 Μαΐου 2015

Υποβάλουμε αιτήσεις στις Διευθύνσεις Δ/Βάθμιας μέχρι και 21/5

Δημοσιεύτηκε η εφαρμοστική εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας για την επαναφορά των εκπαιδευτικών των οποίων οι κλάδοι και ειδικότητες καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του ν.4172/2013

Από αύριο λοιπόν υποβάλουμε αιτήσεις στις πλησιέστερες Διευθύνσεις Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης.
 
Αποτέλεσμα εικόνας για Διευθύνση Δ/Θμιας Εκπαίδευσης  Α ΑθηναςΜε ερμηνευτικές παραλήψεις δημοσιεύτηκε σήμερα 14/5 το απόγευμα, η εφαρμοστική εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας που σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 17 και 18 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ47 τ.Α΄/11-5-2015), καθορίζει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την επαναφορά των εκπαιδευτικών, των οποίων οι κλάδοι και ειδικότητες καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του ν.4172/2013. Στην  ίδια εγκύκλιο προσπαθώντας να γίνει καθορισμός των περιπτώσεων που μπορούν να υποβάλουν την από το νόμο προβλεπόμενη αίτηση, παρέλειψαν να συμπεριλάβουν τις περιπτώσεις:

Ζ.  Οι Εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση στις Ανακοινώσεις 8/2013 -Φ.Ε.Κ.3318/τ.Β’/27-12-2013 και 10/2014 - Φ.Ε.Κ. 479/τ.Β΄/26-02-2014) του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δεν περιλαμβάνονται στους τελικούς Πίνακες διάθεσης των Ανακοινώσεων αυτών. (Μην ξεχνάμε ότι κάποιοι 243 .... δεν περιλαμβάνονται στους τελικούς Πίνακες διάθεσης των Ανακοινώσεων 8/13 & 10/14 και όδευαν -μαζί με όσους δεν είχαν κάνει αίτηση- προς απόλυση!)

Φυσικά παρά τις ερμηνευτικές παραλήψεις, ο νόμος είναι σαφής, οπότε κάνουν και όλοι αυτοί αιτήσεις κανονικά!

Ακόμα, αίτηση στις Διευθύνσεις Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να κάνουν, προφανώς, όσοι επιθυμούν να μεταφερθούν στις θέσεις που καταλαμβάνουν στους τελικούς Πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 8/2013 -Φ.Ε.Κ.3318/τ.Β’/27-12-2013 και της Ανακοίνωσης 10/2014 - Φ.Ε.Κ.479/τ.Β΄/26-02-2014), των οποίων όμως, φορέας υποδοχής είναι το υπουργείο Παιδείας (Δεύτερα πτυχία και ΙΕΚ).

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο (pdf)


Με την συμβολή συναδέλφων, έχουν συνταχθεί ενδεικτικές φόρμες-έντυπα αιτήσεων, τα οποία  μπορεί να φανούν χρήσιμα  για την σύνταξη των αιτήσεων. Μπορείτε να τα κατεβάσετε, να τα συμπληρώσετε,  να τα τροποποιήσετε και να τα τυπώσετε από τους ακόλουθους συνδέσμους.


Ενδεικτική Αίτηση εκπαιδευτικού που κατείχε οργανική θέση σε ΕΠΑΛ .....ΕΔΩ

Ενδεικτική Αίτηση εκπαιδευτικού που κατείχε οργανική θέση σε ΕΠΑΣ .....ΕΔΩ

Ενδεικτικές Αιτήσεις εκπαιδευτικών που επιθυμούν να μεταφερθούν στη θέση που καταλαμβάνουν στους τελικούς πινάκες διάθεσης των Ανακ. 8/13 10/14 (2ο πτυχ.- ΙΕΚ ανακ.10/14 - ΙΕΚ ανακ.8/13) ..... ΕΔΩ
 Μαρούσι, 14-5-2015                           
Αρ.Πρωτ.: 76691/Ε2/ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία επαναφοράς προσωπικού – κινητικότητα»
(Σχετ.: η αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α/οικ.14150/13-5-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης)

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 17 και 18 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ47 τ.Α΄/11-5-2015), σχετικά με την επαναφορά των Εκπ/κών, οι οποίοι ετέθησαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας και την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α/οικ.14150/13-5-2015 (ΑΔΑ: 6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του οποίου οι ειδικότητες κατά κλάδο και κατηγορία καταργήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ167 τ.Α΄) και του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74 τ.Α΄), δύναται εάν το επιθυμεί να επανέλθει στις θέσεις που κατείχε, εφόσον εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση του ανωτέρω Νόμου, ήτοι έως και την 21η Μαϊου 2015, υποβάλλει στη Δ/νση Δευτ/θμιας Εκπ/σης στην οποία υπηρετούσε πριν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, την προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 18 (Κεφ.4) αίτηση, στην οποία θα δηλώνει την επιθυμία του αυτή.   

Για όσους Εκπ/κούς αδυνατούν να προσέλθουν στη Δ/νση Δευτ/θμιας Εκπ/σης στην οποία υπηρετούσαν πριν τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, δίνεται η δυνατότητα η αίτηση αυτή να υποβληθεί στην πλησιέστερη Διεύθυνση Δευτ/θμιας Εκπ/σης, η οποία και υποχρεούται να αποστείλει αυθημερόν τις αιτήσεις αυτές στη Δ/νση Δευτ/θμιας Εκπ/σης, στην οποία ανήκε ο κάθε Εκπ/κός πριν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας.


Πιο συγκεκριμένα οι Εκπ/κοί που δύνανται εάν το επιθυμούν να υποβάλουν την ανωτέρω αίτηση είναι:

Α. Όσοι εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (τ.Α΄167) και του Ν.4250/2014(τ.Α΄74), ακόμα και εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάταξής τους σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ και ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ των Μαρούσι, 14-5-2015 Αρ.Πρωτ.: 76691/Ε2/ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 82, του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α΄/23-7-2013), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1, του άρθρου 73, του Ν. 4174/2013(Φ.Ε.Κ. 170/τ.Α΄/26-7-2013.

Β. Όσοι τοποθετήθηκαν σε άλλες θέσεις, δυνάμει οριστικών Πινάκων (Ανακοίνωση 6/2013 του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Φ.Ε.Κ.3210/τ.Β’/18-12-2013)

Γ. Όσοι περιλαμβάνονται στους τελικούς Πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 8/2013 -Φ.Ε.Κ.3318/τ.Β’/27-12-2013 και της Ανακοίνωσης 10/2014 - Φ.Ε.Κ.479/τ.Β΄/26-02-2014) του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ. Οι Εκπ/κοί για τους οποίους έχει παρέλθει ο χρόνος της διαθεσιμότητας χωρίς να έχει λυθεί η υπαλληλική τους σχέση.

Ε. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση παραίτησης και δεν έχουν λάβει οριστική σύνταξη.
Επισημαίνεται ότι Εκπ/κοί των οποίων η υπαλληλική σχέση λύθηκε κατόπιν υποβολής αίτησης παραίτησης και υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση και έχουν λάβει οριστική σύνταξη δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

ΣΤ. Όσοι Εκπ/κοί, αφού τέθηκαν σε διαθεσιμότητα κατόπιν κατάργησης της θέσης τους, υπηρετούν βάσει δικαστικής Απόφασης.

Οι Δ/νσεις Δευτ/θμιας Εκπ/σης που έχουν στην αρμοδιότητά τους Εκπ/κούς, των οποίων οι κλάδοι και οι ειδικότητες καταργήθηκαν με βάση το άρθρο 82 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ167 τ.Α΄), καθώς και οι Δ/νσεις Πρωτ/θμιας Εκπ/σης, στις οποίες ανήκουν Εκπ/κοί που μετατάχθησαν σύμφωνα με τηνΑνακοίνωση 6/2013 του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.3210/τ.Β’/18-12-2013), παρακαλούνται όπως τους ενημερώσουν σχετικά ενυπόγραφα, προκειμένου οι τελευταίοι να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, την προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 18 (Κεφ.4) του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ47 τ.Α΄/11-5-2015) αίτηση. 

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων οι Δ/νσεις Δευτ/θμιας Εκπ/σης καταρτίζουν ηλεκτρονικούς πίνακες (excel), οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: Αριθμό Μητρώου, Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Κλάδο, Ειδικότητα και τους αποστέλλουν ηλεκτρονικά έως την 22η Μαϊου 2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: t09pde2n@minedu.gov.gr

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου