Τρίτη 19 Μαΐου 2015

Εγκύκλιος για τις εγγραφές-μετεγγραφές των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑ: Εγγραφές- Μετεγγραφές- Φοίτηση μαθητών στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια 
«(ΕΠΑ.Λ.) του Ν.4186/2013 (Α΄193).»

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την έκδοση της με αρ. πρωτ. 60687/Δ4/17-04-2015 Υ.Α. (Β΄ 723) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’αριθμ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. “Εγγραφές-Μετεγγραφές-Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια” (Β΄ 2470 )» για τις εγγραφές-μετεγγραφές-φοίτηση μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 (Α΄193) ισχύουν τα εξής :


2. Για τις εγγραφές-μετεγγραφές των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 (Α΄193)
 για το σχολικό έτος 2015-2016 ισχύει ο παρακάτω πίνακας : 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2015-2016
Α) 1. Στην Α΄ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.4186/2013 (Α΄193)*, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται:
α) Κάτοχοι ενδεικτικού Γ’ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
β) Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής μαθητές της Α΄ Τάξης παρελθόντων ετών των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων, Ενιαίων Λυκείων.(Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470))
γ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του 1ου κύκλου T.E.E.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
δ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης των ΤΕΣ.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ε) Μαθητές της Δ΄ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ. 141641/Γ2/ 08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)
στ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ. 141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)
ζ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ. 141641/Γ2/ 08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)
2. Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής στην Α΄ Τάξη μετεγγράφονται: Μαθητές της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.,ΕΠΑ.Λ. (Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470)
3. Στη Β΄ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει**, εγγράφονται:
α) Κάτοχοι πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)
β) Κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)
γ) Μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)
δ) Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., Ενιαίου Λυκείου. (Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470))
ε) Μαθητές του 2ου κύκλου T.E.E.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)
στ) Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής οι προαχθέντες της Α΄ τάξης των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων.(Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470)
ζ) Προαχθέντες της Δ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
η) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
θ) Μαθητές που προήχθησαν από την Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα ή ειδικότητα.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ι) Απορριπτόμενοι της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ια) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ. σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ιβ) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ιγ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ιδ) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, Ε.Π.Λ. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ιε) Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ιστ) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντιστοίχου απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής.(Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470))
4. Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής στη Β΄ Τάξη μετεγγράφονται:
α) Προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.
β) Μαθητές της Β΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.
γ) Μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.
δ) Μαθητές της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΓΕ.Λ.(Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470))
5. Στη Γ΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται:
α) Οι προαχθέντες από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ειδικότητα.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
β) Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ειδικότητα του ίδιου τομέα.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))

3. Για τις μετεγγραφές μαθητών από ΕΠΑ.Λ. σε ΓΕ.Λ. και αντίστροφα για το σχολικό έτος 2015-2016
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ.2 του άρθρου 7, παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.4186/2013)
και τις με αρ. πρωτ. 141641/Γ2/08-09-2014 (Β΄2470), 60687/Δ4/17-04-2015 (Β΄ 723) Υ.Α.
ισχύουν οι παρακάτω πίνακες:

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΕ ΓΕ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2015-2016
ΤΑΞΕΙΣ ΕΠΑ.Λ.   
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕ.Λ.:
Α΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Α΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Α΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Α΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
Β’ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Β΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Β΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
Γ ‘ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Β΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Β΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.      

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΓΕ.Λ. ΣΕ ΕΠΑ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2015-2016
ΤΑΞΕΙΣ ΓΕΛ. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ.:
Α΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ΚΑΙ Α΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
Α΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Α΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Β΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Β΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
Β’ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Β΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Γ΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
Β ‘ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Β΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Δ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
Β΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Β΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Η με αρ.πρωτ.8238/Δ4/19-01-2015 Εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Απαλλαγή από μαθήματα
Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ.» παύει να ισχύει. Παρακαλούνται οι Δ/ντες των σχολικών μονάδων
να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς για όλα τα ανωτέρω ζητήματα.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 


ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Δείτε την σχετική εγκύκλιο 78213/Δ4/18-5-2015.

Επεξηγήσεις δικές μας
* Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου
** Για τους προαχθέντες μαθητές της Α'  ΕΠΑΛ που εγγράφονται στη Β τάξη, ισχύουν οι διατάξεις περί ένταξης τους με αίτηση τους, σε όποια ειδικότητα επιθυμούν, ανεξαρτήτως την ομάδα προσανατολισμού που παρακολούθησαν στην Α τάξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου