Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015

Αττική: Επανασύσταση καταργηθεισών Ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στα ΕΠΑΛ

Επανασύσταση καταργηθεισών Ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στα ΕΠΑΛ των Δ/νσεων ΔΕ της Αττικής
ΔΕ Α Αθήνας (ΑΔΑ: 64ΖΥ465ΦΘ3-ΠΓΕ)
ΔΕ Β Αθήνας (ΑΔΑ: ΨΥΩΚ465ΦΘ3-ΞΚΟ)
ΔΕ Γ Αθήνας (ΑΔΑ: Ψ03Χ465ΦΘ3-Η3Τ)
ΔΕ Δ Αθήνας (ΑΔΑ: Ω3ΓΡ465ΦΘ3-Ε98)
ΔΕ Πειραιά (ΑΔΑ: ΩΞ1Κ465ΦΘ3-ΙΞΥ)
ΔΕ Δυτικής Αττικής (ΑΔΑ: Ψ43Δ465ΦΘ3-ΓΡΗ)
ΔΕ Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ: 69ΑΧ465ΦΘ3-ΩΙΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου