Κυριακή 1 Μαρτίου 2015

Στον Α. Κουράκη οι αρμοδιότητες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με την υπουργική απόφαση Υ100/20-2-2015 (ΦΕΚ 299/Β/27-2-2015), καθορίζονται οι αρμοδιότητες επτά αναπληρωτών υπουργών.

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αναστάσιο Κουράκη, ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων: 

Άρθρο 1
1. α) της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του πρώην Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή, εκτός της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής και των υπαγόμενων σε αυτή υπηρεσιών
β) της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του πρώην Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή. γ) από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων με το σύνολο των τμημάτων που υπάγονται σε αυτή. 
2. Των σχετικών με τις Αποκεντρωμένες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
3. Της εποπτείας των εξής εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου 
α) του Βαρβάκειου Ιδρύματος 
β) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Άρθρο 2 
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται: 
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, 
β) η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία ασκείται μόνον από κοινού με τον Υπουργό, 
γ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων, 
δ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, 
ε) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς. 
στ) ο διορισμός των διοικήσεων των εποπτευόμενων φορέων από κοινού με τον Υπουργό 

Άρθρο 3 
Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1 εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό : 
α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής αυτής, 
β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου