Τρίτη 18 Μαρτίου 2014

Ανακοινώθηκαν οι θέσεις στο Υπουργείο Υγείας

ΒΓΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μεταξύ άλλων αναφέρει:


Α. Τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 10/2014 (479/Β/26.2.2014)  Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως προς τα εξής:
1. Αντικαθίσταται ο ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, με τους συνημμένους πίνακες 2Α ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και 2Β ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Αντικαθίσταται ο ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ με το συνημμένο πίνακα 5, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Β. Προστίθεται στο διατακτικό της ως άνω Ανακοίνωσης παράγραφος 6 ως εξής: «6. Η τιθέμενη στην παρ. 1 προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014.».
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθμ. 10/2014 (479/Β/26.2.2014) Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


ΦΕΚ Β' 662/18-3-2014 (σελίδες 24)
Διαβάστε εδώ!

και εδώ :Διορθώσεις σφαλμάτων για τις θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών και Κοινων. Εργασίας

Η προθεσμία που δίνεται για κατάθεση αίτησης, είναι ΜΟΝΟΝ 3 ημέρες δηλ. από Τετάρτη 19/3/2014 έως και Παρασκευή 21/3/2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου