Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014

Ολόκληρη η απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ

Το   ΣτΕ ........ Α φ ο ύ     μ ε λ έ τ η σ ε      τ α      σ χ ε τ ι κ ά      έ γ γ ρ α φ α  ........ 
Σ κ έ φ θ η κ ε   κ α τ ά     τ ο   Ν ό μ ο !!!!!

Ότι «....οι ρυθμίσεις του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 δεν θίγουν το περιεχόμενο της συνταγματικής προστασίας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων»

Γι αυτό το λόγο σέρνουν όλους τους εκπαιδευτικούς σε  διαθεσιμότητα-απόλυση ομήρους  τόσο καιρό;;;;


Αριθμός 3169/2014 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Φεβρουαρίου 2014, με την εξής σύνθεση: Σωτ. Ρίζος, Πρόεδρος, Αθ. Ράντος, Ν. Ρόζος, Αντιπρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δ. Μαρινάκης, Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ. – Ε. Κωνσταντινίδου, Μ. Γκορτζολίδου, Ε. Αντωνόπουλος, Αντ. Ντέμσιας, Σπ. Χρυσικοπούλου, Μ. Παπαδοπούλου, Ε. Κουσιουρής, Κ. Φιλοπούλου, Θ. Αραβάνης, Αντ. Χλαμπέα, Π. Μπραΐμη, Σ. Βιτάλη, Β. Κίντζιου, Θ. Τζοβαρίδου, Σύμβουλοι, Κ. Λαζαράκη, Σπ. Καρύδα, Μ. Μπαμπίλη, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Μ. Γκορτζολίδου και Σ. Βιτάλη, καθώς και η Πάρεδρος Κ. Λαζαράκη μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη. 
Για να δικάσει την από 26 Αυγούστου 2013 αίτηση: 
Η πιο πάνω αίτηση εισάγεται στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, κατόπιν της από 9 Οκτωβρίου 2013 πράξεως της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010 και της από 25 Οκτωβρίου 2013 πράξεως του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω της σπουδαιότητάς της, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 εδάφ. α´, 20 και 21 του π.δ. 18/1989. 
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. 106520/Δ2/31.7.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων [«Διαπίστωση κατάργησης θέσεων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της Δ/θμιας Εκπαίδευσης και διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού των καταργούμενων ειδικοτήτων, από την 22η Ιουλίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 τ. Α’/23.7.2013) και της υποπαραγράφου Ζ.2. της παραγράφου Ζ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ. Α’)»] και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως. 
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Αικ. Σακελλαροπούλου. 
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των αιτούντων, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τους πληρεξούσιους των παρεμβαινουσών, οι οποίοι ζήτησαν να γίνουν δεκτές οι παρεμβάσεις και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, η οποία ζήτησε την απόρριψή τους. 
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου και .......

......κατά τη γνώμη του Αντιπροέδρου Νικ. Ρόζου και των Συμβούλων Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ. Ελ. Κωνσταντινίδου, Μαργ. Γκορτζολίδου, Αντ. Ντέμσια, Θεοδ. Αραβάνη, Αντ. Χλαμπέα και Β. Κίντζιου, η επίμαχη κατάργηση ειδικοτήτων και οργανικών θέσεων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης αντίκειται στο Σύνταγμα ..........

.........20. Επειδή, περαιτέρω, ενόψει όσων κρίθηκαν ήδη, ότι δηλαδή οι επίδικες ρυθμίσεις του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 δεν θίγουν το περιεχόμενο της συνταγματικής προστασίας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων ούτε την αρχή της αναλογικότητας, η θέση σε διαθεσιμότητα του εν λόγω εκπαιδευτικού προσωπικού, ως άμεση συνέπεια της καταργήσεως των ειδικοτήτων τους και των αντίστοιχων οργανικών θέσεων, δεν παρίσταται αντίθετη προς την αρχή της προστατευομένης εμπιστοσύνης, όπως αβασίμως προβάλλεται με τον αντίστοιχο λόγο ακυρώσεως (βλ. ΣτΕ 3190/2013), δεδομένου, άλλωστε, ότι το ήδη ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους δημόσιους υπαλλήλους προβλέπει την δυνατότητα θέσεως σε διαθεσιμότητα και απολύσεως συνεπεία καταργήσεως νομοθετημένης οργανικής θέσεως (βλ. άρθρα 103 και 154 του ΥΚ).

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ .......που κρίνει την διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών συνταγματική!!!! ........εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου