Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Από το δικηγόρο κ. Χρυσόγονο 
σε ανακοίνωση της Γ' ΕΛΜΕ Θ
1)  Η  κατάθεση αίτησης αναστολής εμποδίζει τη συμμετοχή στην κινητικότητα;
Όχι, γιατί δεν θα μπορούσε η άσκηση του νόμιμου δικαιώματός σας για παροχή δικαστικής προστασίας να σας επιφέρει τελικά δυσμενείς συνέπειες. Αντίθετα, διαθέτετε το δικαίωμα επιλογής μεταξύ επιστροφής στο παλαιό καθεστώς και κινητικότητας.
2) Στην περίπτωση που  γίνει δεκτή η προσωρινή διαταγή και η αίτηση αναστολής αλλά δεν γίνει δεκτή η αίτηση ακύρωσης, ο αιτών είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το ποσό που του καταβλήθηκε;
Όχι, γιατί τα ποσά αυτά δεν καταβλήθηκαν αχρεωστήτως αλλά νομίμως, καθώς η καταβολή στηρίζεται σε δικαστική απόφαση που αποτελεί νόμιμη αιτία.
3) Τι θα ισχύσει όταν παύσει ο εργαζόμενος μετά το πέρας της σχολικής χρονιάς 2013-2014, να έχει αντικείμενο εργασίας;
Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής η Διοίκηση υποχρεούται να απασχολήσει τους εργαζομένους σε θέσεις της υπηρεσίας από την οποία προήλθαν ανεξάρτητα αν η θέση που ήταν συνδεδεμένη με τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά καθήκοντα εξακολουθεί να υφίσταται. Επομένως, πρόκειται για επανατοποθέτηση στην υπηρεσία (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) και όχι σε συγκεκριμένη θέση.
4) Μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση αναστολής α) λίγο πριν ή β) μετά τη λήξη του χρόνου διαθεσιμότητας; Ποιες είναι οι επιπτώσεις;
Α) Ο νόμος δεν θέτει προθεσμία για την άσκηση αίτησης αναστολής. Ωστόσο, ο ισχυρισμός της ανεπανόρθωτης βλάβης που επικαλούμαστε εξασθενεί με την πάροδο του χρόνου. Συνεπώς, μια αίτηση που θα υποβληθεί περίπου στο οκτάμηνο από την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης έχει ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας.
Β) Όχι, γιατί θα έχει εντωμεταξύ εκδοθεί η πράξη απόλυσης.
5) Αν κάποιος εξωθηθεί στη συνταξιοδότηση, μπορεί εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση ακύρωσης να επιστρέψει στην εργασία του; Όχι, εφόσον κάποιος συνταξιοδοτηθεί, δεν υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψει.
6) Η αίτηση ακύρωσης εφόσον γίνει δεκτή συνεπάγεται επιστροφή στην εργασία ή πρέπει να κινηθεί νέος δικαστικός αγώνας;
Αυτοδικαίως η Διοίκηση θα πρέπει να εφαρμόσει το διατακτικό της απόφασης για την αίτηση ακύρωσης. Επομένως, ο  αιτών σε αίτηση ακύρωσης που γίνεται δεκτή επιστρέφει στην εργασία του, χωρίς να απαιτείται καμία άλλη ενέργεια.
7) Τα στάδια έως την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης.
Αν γίνει δεκτή η προσωρινή διαταγή, επιστρέφετε στην υπηρεσία έως την έκδοση απόφασης για την αίτηση αναστολής. Η αίτηση αναστολής εκδίδεται περίπου εντός ενός μηνός από τη συζήτηση, δηλαδή περίπου εντός ενάμιση μήνα από την κατάθεση. Αν γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής επιστρέφετε στην υπηρεσία έως την έκδοση οριστικής
απόφασης για την αίτηση ακύρωσης.  Μετά την αναστολή και έως την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν υπάρχει ενδιάμεσο στάδιο. Η απόφαση για την αίτηση ακύρωσης εκδίδεται μερικούς (3-4 μήνες) μετά την εκδίκαση.
Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση της Γ' ΕΛΜΕ Θ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου