Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η απάντηση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τη δυνατότητα απασχόλησης των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα, ως εκπαιδευτικοί ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη δημόσια εκπαίδευσηΕκδόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις εκ μέρους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης προς το Υπουργείο Παιδείας, σχετικά με τη δυνατότητα απασχόλησης των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα, ως εκπαιδευτικοί ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη δημόσια εκπαίδευση.


Στο σχετικό έγγραφο αναφέρεται ότι: Οι υπάλληλοι που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας διατηρούν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ως προς τους περιορισμούς και τα ασύμβατα του δημοσίου υπαλλήλου.....   
Για παράδειγμα, για υπαλλήλους που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, προκειμένου να ασκήσουν ιδιωτικό έργο με αμοιβή, εξακολουθεί να ισχύει η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 31 του Υπαλληλικού Κώδικα.
............Κατά τα λοιπά, άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι εξακολουθούν αν ισχύουν οι ειδικότερες τυχόν διατάξεις για την παράλληλη απασχόληση των εκπαιδευτικών.

Διαβάστε εδώ όλο το έγγραφο


"Ηλεκτρονικό χώρο συζήτησης για θέματα διαθεσιμότητας / κινητικότητας" δημιούργησε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Αρ.Πρωτ.: ΔΙΠΙΔ/Β2/Δ/53/οικ.30390
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικός χώρος συζήτησης για θέματα διαθεσιμότητας / κινητικότητας.

Η Υπηρεσία μας στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλει προκειμένου να επιταχύνει τις διαδικασίες που αφορούν το θέμα της εφαρμογής του Προγράμματος Κινητικότητας Ν.4172/2013 καθώς και της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των Διευθύνσεων Προσωπικού, έχει δημιουργήσει μια ηλεκτρονική σελίδα στην οποία παρέχονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες που είναι σχετικές με το εν λόγω πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα βρίσκεται στη ηλεκτρονική διεύθυνση http://forum.vdmed.gov.gr και λειτουργεί ως φόρουμ επικοινωνίας για όλους τους πιστοποιημένους χρήστες.
Στο φόρουμ μπορούν όλοι οι πιστοποιημένοι χρήστες να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στο θέμα της Διαθεσιμότητας/Κινητικότητας των υπαλλήλων και θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία τα οποία η Υπηρεσία μας θα τα απαντάει το συντομότερο δυνατό ή να ανταλλάσουν απόψεις με άλλους εμπειρότερους. Με αυτό το τρόπο επιδιώκεται η αμεσότερη επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν καθώς και η ενιαία αντιμετώπιση των υπαλλήλων που βρίσκονται υπό καθεστώς διαθεσιμότητας/κινητικότητας.
Για το λόγο αυτό καλούμε όλους τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Προσωπικού των φορέων του Δημοσίου να εγγραφούν ή να ορίσουν εκπρόσωπο τους το συντομότερο δυνατό στο φόρουμ και να συμμετέχουν στις διαδικασίες.
Επισυνάπτεται το σχετικό φυλλάδιο χρήσης.
Το Υπουργείο Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει το παρόν στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της εποπτείας τους καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χώρος του forum αφορά μόνο πιστοποιημένους χρήστες της Δημόσιας Διοίκησης.

Διαθεσιμότητα: Οδηγία προς τις Δ/νσεις Διοικητικού για την υποβολή και εξέταση αιτήσεων διόρθωσης στοιχείων

1. Εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ κατάργησης ορισμένων θέσεων κλάδων ή και ειδικοτήτων, η αρμόδια Δ/νση Διοικητικού καταγράφει τα προσόντα των υπαλλήλων συμπληρώνοντας τα σχετικά έντυπα καταγραφής προσόντων (ειδικά έντυπα του ΑΣΕΠ). Με μέριμνα της ίδιας Δ/νσης οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι ενημερώνονται σχετικά, προκειμένου να προσκομίσουν οποιοδήποτε απαραίτητο δικαιολογητικό δεν περιλαμβάνεται στο φάκελό τους.
2. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας η Δ/νση Διοικητικού κοινοποιεί τα συμπληρωμένα έντυπα καταγραφής προσόντων στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους με σχετικό αποδεικτικό επίδοσης.
3. Τάσσεται αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση ώστε όσοι υπάλληλοι αμφισβητούν την ορθότητα της αποτύπωσης των προσόντων τους να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης στοιχείων ενώπιον της Δ/νσης Διοικητικού. Η συγκεκριμένη προθεσμία δεν δύναται να παρατείνει την ανωτέρω 15ήμερη προθεσμία της διαδικασίας καταγραφής προσόντων από τη Δ/νση Διοικητικού.


Εγκύκλιος – Πρόσκληση για υποβολή αιτημάτων από τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, για κάλυψη αναγκών από τη διαθεσιμότητα του ν. 4172/2013

«Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με στοιχεία ΔΙΠΙΔΔ/Β.2Δ/50/οικ. 29096/25.10.2013 (με ΑΔΑ: ΒΛΛΑΧ-8ΘΦ), με θέμα «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσεων», με την οποία καλούνται οι υπηρεσίες του Δημοσίου να υποβάλουν αιτήματα για κάλυψη των αναγκών τους από υπαλλήλους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης της θέσης τους, δυνάμει του ν. 4172/2013. Επισυνάπτεται υπόδειγμα ΑιτήματοςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου